Drukuj

Statut

Statut Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka i zwane jest w dalszym ciągu "Towarzystwem".

 

Terenem działania jest miasto Kobyłka.

 

Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Kobyłka.

 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

Stowarzyszenie ma prawo używać własnego logo, pieczęci, odznaki organizacyjnej i honorowej.

 

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

Celem Towarzystwa jest zjednywanie przyjaciół słowem, piórem i czynem, przysparzających pożytku i chwały dla miasta i rejonu. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju miasta, pobudzanie i rozwijanie czynów społecznych, życia kulturalnego, oświatowego, artystycznego i naukowego.

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. popieranie, upowszechnianie i rozwijanie dorobku kulturalnego, prac naukowych oraz twórczości artystycznej;
 2. inicjowanie regionalnej działalności wydawniczej, współpraca w zakresie działalności społeczno-kulturalnej i naukowej z innymi stowarzyszeniami regionalnymi;
 3. skupianie instytucji i organizacji społecznych, a także działaczy kulturalnooświatowych i badaczy regionalnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem wiedzy, kultury i twórczości artystycznej;
 4. upamiętnianie miejsc związanych z historią Miasta, życiem ludzi i innych ważnych wydarzeń;
 5. zbieranie pamiątek związanych z historią Miasta i życiem ciekawych ludzi.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. - zwyczajnych,
 2. - wspierających,
 3. - honorowych.

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, zainteresowany działalnością Towarzystwa.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje, na podstawie pisemnych deklaracji, Zarząd.

 

 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc dla Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnych deklaracji.
 3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.
 4. Członkowie wspierający korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

 1. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Towarzystwa osobom fizycznym wybitnie zasłużonym dla Towarzystwa.
 2. Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego prawa wyborczego, natomiast nie opłacają składek.

 

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:

 1. korzystać ze wszystkich urządzeń i obiektów Towarzystwa;
 2. wybierać i być wybieranym do władz towarzystwa;
 3. oceniać działalność Towarzystwa i jego władz, a także wysuwać wnioski i postulaty;
 4. uczestniczyć w zebraniach, imprezach wycieczkowych i innych organizowanych przez Towarzystwo.

 

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek:

 1. brać czynny udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

 

 1. Członkowie będący osobami fizycznymi przestają być członkami Towarzystwa na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu Towarzystwa;
 2. skreślenia przez Zarząd za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres 2 lat;
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;
 4. wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania za działalność na szkodę Towarzystwa.
 1. Członkom skreślonym przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania.

 

Przynależność do Towarzystwa członka wspierającego będącego osobą prawną ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
 2. skreślenia uchwałą Zarządu za niewywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy;
 3. utraty osobowości prawnej.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

 

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, stosownie do uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.
 3. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 4. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie.

 

W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą być uzupełnione do wysokości 1/3 osób będących członkami Towarzystwa.

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd corocznie, a sprawozdawczowyborcze – co cztery lata.
 2. Zawiadomienie o terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania powinno być doręczone w terminie co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków; lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem przewidywanym w § 30.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie ogólnego kierunku działalności merytorycznej i finansów Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa;
 3. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa;
 4. wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 6. nadawanie na wniosek Zarządu tytułu członka honorowego;
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa dotyczących skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Towarzystwa;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania się Towarzystwa;
 9. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa wynikających z ich działalności w Towarzystwie.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być złożony na piśmie Zarządowi Towarzystwa i zawierać proponowany porządek obrad.
 3. Zarząd Towarzystwa winien zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa w oparciu o postanowienia Statutu, uchwały i wytyczne Walnego Zebrania;
 3. przygotowanie rocznych planów działalności i czuwanie nad ich realizacją;
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zdobywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa;
 6. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie stałych oraz doraźnych organów pomocniczych Zarządu, takich jak: Komisje, zespoły i Kluby, oraz uchwalanie regulaminów ich działalności;
 7. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;
 8. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa;
 9. uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych Towarzystwa.

 

 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos  Prezesa.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i trzech członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Towarzystwa

 

 1. Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
 1. składki członkowskie;
 2. dotacje, subwencje i darowizny;
 3. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa.

 

 1. Dla ważności aktów prawnych, dotyczących praw majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy Prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz sekretarza lub skarbnika (dwa podpisy).
 2. Dla ważności oświadczeń niemajątkowych wymaga się podpisu Prezesa jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie (dwa podpisy).

 

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

 

Uchwały dotyczące Statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Towarzystwa zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

 

Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa Walne Zebranie dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.