Statut

Statut Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłki

Wydanie trzecie poprawione
wg zmian zatwierdzonych na Walnym Zebraniu
w 1995 r. i 04.06.2004 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłki i zwane jest w dalszym ciągu "Towarzystwem".

§ 2

Terenem działania jest miasto Kobyłka.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Kobyłka.

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Towarzystwo może stać się członkiem Mazowieckiego Towarzystwa Kultury.

§ 6

Towarzystwo używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.

§ 7

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cele i środki działania
§ 8

Celem Towarzystwa jest zjednywanie przyjaciół słowem, piórem i czynem, przysparzających pożytku i chwały dla miasta i rejonu. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju miasta, pobudzanie i rozwijanie czynów społecznych, życia kulturalnego, oświatowego, artystycznego i naukowego.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. popieranie, upowszechnianie i rozwijanie dorobku kulturalnego, prac naukowych oraz twórczości artystycznej;
 2. inicjowanie regionalnej działalności wydawniczej, - współpraca w zakresie działalności społeczno-kulturalnej i naukowej z innymi stowarzyszeniami regionalnymi;
 3. skupianie instytucji i organizacji społecznych, a także działaczy kulturalno-oświatowych i badaczy regionalnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem wiedzy, kultury i twórczości artystycznej;
 4. upamiętnianie miejsc związanych z historią Miasta, życiem ludzi i innych ważnych wydarzeń;
 5. zbieranie pamiątek związanych z historią Miasta i życiem ciekawych ludzi.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. rzeczywistych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

 

§ 11

Członkiem rzeczywistym może być każdy pełnoletni obywatel RP, zainteresowany działalnością Towarzystwa.

§ 12

 

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe dla realizacji jego celów.
 2. Członkiem wspierającym jest osoba prawna działająca w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

§ 13

Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Prezydium Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14

 

 • Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Towarzystwa osobom fizycznym wybitnie zasłużonym dla Towarzystwa.
 • Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa rzeczywistych członków, zwolnieni są natomiast od płacenia składek członkowskich.

 

§ 15

Członkowie rzeczywiści Towarzystwa mają prawo:

 1. korzystać ze wszystkich urządzeń i obiektów Towarzystwa;
 2. wybierać i być wybieranym do władz towarzystwa;
 3. oceniać działalność Towarzystwa i jego władz, a także wysuwać wnioski i postulaty;
 4. uczestniczyć w zebraniach, imprezach wycieczkowych i innych organizowanych przez Towarzystwo.

 

§ 16

Członkowie rzeczywiści Towarzystwa mają obowiązek:

 1. brać czynny udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

 

§ 17

 

 1. Członkowie wspierający mają prawo:
  1. korzystać ze wszystkich urządzeń i obiektów Towarzystwa;
  2. uczestniczyć w zebraniach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo;
  3. korzystać z wydawnictw i czasopism Towarzystwa.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa.

 

§ 18

 

 1. Członkowie będący osobami fizycznymi przestają być członkami Towarzystwa na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu Towarzystwa;
  2. skreślenia przez Zarząd za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres 2 lat;
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;
  4. wykluczenie na podstawie uchwały Walnego Zebrania za działalność na szkodę Towarzystwa.
 2. Członkom skreślonym przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania.

 

§ 19

Przynależność do Towarzystwa członka wspierającego będącego osobą prawną ustaje na skutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
  2. skreślenia uchwałą Zarządu za nieopłacanie zadeklarowanej składki przez okres 2 lat;
  3. utraty osobowości prawnej.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa
§ 20

 

  1. Władzami Towarzystwa są:
   1. Walne Zebranie;
   2. Zarząd;
   3. Komisja Rewizyjna.
  2. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, stosownie do uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.
  3. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
  4. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

 

§ 21

W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą być uzupełnione do wysokości 1/3 osób będących członkami Towarzystwa.

§ 22

 

  1. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd corocznie, a sprawozdawczo-wyborcze – co cztery lata.
  2. Zawiadomienie o terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania powinno być doręczone w terminie co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 

§ 23

 

  1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie.
  2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 24

 

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie rzeczywiści i wspierający.
 2. Członkowie honorowi uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

§ 25

Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków; lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem przewidywanym w § 35.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

  1. uchwalanie ogólnego kierunku działalności merytorycznej i finansów Towarzystwa;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa;
  3. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa;
  4. wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;
  5. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
  6. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa;
  7. nadawanie na wniosek Zarządu tytułu członka honorowego;
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa dotyczących skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Towarzystwa;
  9. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania się Towarzystwa;
  10. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa wynikających z ich działalności w Towarzystwie.

 

§ 27

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek co najmniej 1/3 członków rzeczywistych.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być złożony na piśmie Zarządowi Towarzystwa i zawierać proponowany porządek obrad.
 3. Zarząd Towarzystwa winien zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 28

 

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z przewodniczącego i 5-7 członków wybieranych na Walnym Zebraniu Towarzystwa.
 2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 

§ 29

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa w oparciu o postanowienia Statutu, uchwały i wytyczne Walnego Zebrania;
 3. przygotowanie rocznych planów działalności i czuwanie nad ich realizacją;
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zdobywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa;
 6. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie stałych doraźnych organów pomocniczych Zarządu, takich jak: Komisje, zespoły i Kluby, oraz uchwalanie regulaminów ich działalności;
 7. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;
 8. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa;
 9. uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych Towarzystwa.

 

§ 30

 

 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

§ 31

 

 1. Prezydium Zarządu działa w okresie między posiedzeniami Zarządu i wykonuje zadania stosownie do kompetencji udzielonych przez Zarząd.
 2. Uchwały Prezydium Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu. W razie nierówności głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 3. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
 4. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 5. kierowanie działalnością Towarzystwa w oparciu o postanowienia Statutu, uchwały i wytyczne Walnego Zebrania;
 6. podejmowanie uchwał między kolejnymi posiedzeniami Zarządu Towarzystwa;
 7. przyjmowanie wniosków i udzielanie wyjaśnień Komisji Rewizyjnej.

 

§ 32

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i trzech członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
  2. występowanie do Prezydium Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień;
  3. występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 33

 

 1. Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1. składki członkowskie;
  2. dotacje, subwencje i darowizny;
  3. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa.

 

§ 34

Dla ważności aktów prawnych, dotyczących praw majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy Prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz sekretarza lub skarbnika (dwa podpisy).

Rozdział VI

 

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 35

Uchwały dotyczące Statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Towarzystwa większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 36

Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa Walne Zebranie dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 94 poz. 808 z późniejszymi zmianami). Stowarzyszenie p.n. "Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłki" wpisano do Rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Miasta Kobyłki pod Nr 2. Kobyłka dnia 22 września 1985.